Politica de confidențialitate

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Această politică de confidențialitate a magazinului online este informativă, ceea ce înseamnă că nu este o sursă de obligații pentru utilizatorii serviciilor sau pentru clienții magazinului online. Politica de confidențialitate conține în principal reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator în Magazinul online, inclusiv elementele de bază, scopurile și sfera de prelucrare a datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, precum și informații despre utilizarea cookie-urilor și instrumentelor analitice din Magazinul Online.

1.2. Administratorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul magazinului online este RADOSWAW GAŁUSZKA, care desfășoară activitate comercială sub denumirea REXO RADOSŁAW GAŁUSZKA, înscris în Registrul central și informații privind activitatea economică din Republica Polonia, menținut de ministrul responsabil cu economia, având: adresa locului de activitate și adresa pentru livrare: ul. . Towarowa 26/50, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372568612, REGON 243128163, adresa de e-mail: bok@rexo.com.pl – denumită în continuare „Administrator” și fiind Furnizorul de servicii de magazin online și Vânzătorul.

1.3. Datele cu caracter personal din magazinul online sunt prelucrate de administrator în conformitate cu legislația aplicabilă, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și în fluxul liber al acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – denumit în continuare „GDPR” sau „Regulamentul GDPR”. Textul oficial al Regulamentului GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Utilizarea magazinului online, inclusiv efectuarea de achiziții, este voluntară. În mod similar, furnizarea de date cu caracter personal de către Client sau Client care utilizează Magazinul Online este voluntară, cu două excepții: (1) încheierea de contracte cu Administratorul – neprezentarea în cazurile și în măsura indicată pe site-ul Magazinului Online și în Regulamentul Magazinului 1.4. Utilizarea magazinului online, inclusiv efectuarea de achiziții, este voluntară. În mod similar, furnizarea de date cu caracter personal legate de Utilizatorul Serviciului sau Clientul care utilizează Magazinul Online este voluntară, cu două excepții: (1) încheierea de contracte cu Administratorul – neprezentarea în cazuri și în măsura indicată pe site-ul Magazinului Online și în Regulamentul Magazinului Online și această politică de confidențialitate datele personale necesare încheierii și executării Contractului de vânzare sau a contractului de furnizare a serviciilor electronice cu administratorul conduc la imposibilitatea de a încheia prezentul contract. Furnizarea de date cu caracter personal este în acest caz o cerință contractuală și în cazul în care persoana vizată dorește să încheie un acord dat cu administratorul, acesta este obligat să furnizeze datele solicitate. De fiecare dată domeniul de aplicare necesar pentru încheierea unui contract este indicat anterior pe site-ul Magazinului Online și în Regulamentul Magazinului Online; (2) obligațiile legale ale administratorului – furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală care rezultă din dispozițiile legale aplicabile în general care impun Administratorului o obligație de a prelucra date cu caracter personal (de exemplu, prelucrarea datelor în scopul păstrării cărților fiscale sau contabile) și nerespectarea acestora va împiedica administratorul să îndeplinească aceste obligații. Online și această politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal necesare încheierii și executării unui Acord de vânzare sau a unui acord pentru furnizarea de servicii electronice cu administratorul conduce la incapacitatea de a încheia acest acord. Furnizarea de date cu caracter personal este în acest caz o cerință contractuală și în cazul în care persoana vizată dorește să încheie un acord dat cu administratorul, acesta este obligat să furnizeze datele solicitate. De fiecare dată domeniul de aplicare necesar pentru încheierea unui contract este indicat anterior pe site-ul Magazinului Online și în Regulamentul Magazinului Online; (2) obligațiile legale ale administratorului – furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală care rezultă din dispozițiile legale aplicabile în general care impun Administratorului o obligație de a prelucra date cu caracter personal (de exemplu, prelucrarea datelor în scopul păstrării cărților fiscale sau contabile) și nerespectarea acestora va împiedica administratorul să îndeplinească aceste obligații.

1.5. Administratorul are grijă specială pentru a proteja interesele persoanelor la care se referă datele personale prelucrate de el și, în special, este responsabil și se asigură că datele colectate de acesta sunt: ​​(1) prelucrate în conformitate cu legea; (2) colectate în scopuri specifice, legitime și care nu sunt supuse unei prelucrări ulterioare incompatibile cu aceste scopuri; (3) corect și faptic adecvat în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate; (4) stocate într-un formular care permite identificarea persoanelor pe care le vizează, nu mai mult decât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării și (5) prelucrate într-un mod care să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii accidentale, distrugerea sau deteriorarea prin măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

1.6. Ținând cont de natura, sfera de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul de încălcare a drepturilor sau libertăților persoanelor fizice cu probabilitate și gravitate diferită, Administratorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru procesarea acestuia în conformitate cu prezentul regulament și pentru a putea demonstra. Aceste măsuri sunt revizuite și actualizate după caz. Administratorul folosește măsuri tehnice pentru a preveni achiziția și modificarea de către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal trimise electronic.

1.7. Toate cuvintele, expresiile și acronimele care apar în această politică de confidențialitate și începând cu o majusculă (de exemplu, Vânzător, Magazin online, Serviciu electronic) ar trebui să fie înțelese în conformitate cu definiția lor cuprinsă în Regulamentul magazinului online disponibil pe site-ul magazinului online.

2. MOTIVE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

2.1. Administratorul are dreptul să prelucreze date cu caracter personal în cazurile în care – și în măsura în care – cel puțin una dintre următoarele condiții sunt îndeplinite: (1) persoana vizată a consimțit la prelucrarea datelor sale personale în unul sau mai multe scopuri specifice. ; (2) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea contractului; (3) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale care îi revine Administratorului; sau (4) prelucrarea este necesară în scopuri care decurg din interese legitime urmărite de Administrator sau de către un terț, cu excepția situațiilor în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecție a datelor cu caracter personal, prevalează asupra acestor interese. , în special dacă persoana vizată este un copil.

2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către administrator necesită de fiecare dată cel puțin unul dintre motivele indicate la lit. 2.1 Politica de confidențialitate. Motivele specifice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților și clienților magazinului online de către administrator sunt indicate în secțiunea următoare a politicii de confidențialitate – în legătură cu scopul dat de prelucrare a datelor cu caracter personal de către administrator.

3. SCOP, BAZĂ, PERIOADA ȘI DOMENIU DE PROCESARE A DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE

3.1. De fiecare dată scopul, baza, perioada și sfera de aplicare, precum și destinatarul datelor cu caracter personal prelucrate de Administrator rezultă din acțiunile întreprinse de un anumit Client sau Client în Magazinul Online. De exemplu, dacă Clientul decide să facă achiziții în Magazinul Online și alege colectarea personală a Produsului achiziționat în loc de curier, datele sale personale vor fi prelucrate pentru a îndeplini Acordul de vânzare încheiat, dar nu vor mai fi puse la dispoziția transportatorului care efectuează expedierea la cererea Administratorului.

3.2. Administratorul poate prelucra datele cu caracter personal în Magazinul online în următoarele scopuri, din următoarele motive, în perioade și în următorul domeniu de aplicare:

Scopul procesării datelor Baza legală pentru prelucrarea și perioada de depozitare Domeniul de aplicare al datelor prelucrate
Executarea contractului de vânzare sau a contractului pentru furnizarea de servicii electronice sau luarea de măsuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea contractelor menționate mai sus Articolul 6 1 lit. b) Reglementări GDPR (executarea contractului)
Datele sunt stocate pentru perioada necesară pentru executarea, rezilierea sau încetarea contractului.
Interval maxim: nume și prenume; adresa de e-mail; numărul de telefon de contact; adresa de livrare (stradă, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa reședinței / afacerii / sediul (dacă este diferită de adresa de livrare).
În cazul destinatarilor sau clienților care nu sunt consumatori, administratorul poate prelucra suplimentar numele companiei și numărul de identificare fiscală (NIP) al destinatarului sau al clientului.
Gama furnizată este maximă – de exemplu, preluare personală, nu este necesară furnizarea adresei de livrare.
Marketing direct Articolul 6 1 lit. f) Reglementări GDPR (interes legitim al administratorului)
Datele sunt stocate pe durata interesului legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât pentru perioada de limitare a revendicărilor împotriva persoanei vizate pentru activitatea comercială desfășurată de Administrator. Termenul de prescripție este stabilit de lege, în special Codul civil (termenul de prescripție de bază pentru creanțele legate de desfășurarea activității de afaceri este de trei ani, iar pentru un contract de vânzare – doi ani).
Administratorul nu poate prelucra datele în scop de marketing direct dacă persoana vizată a obiectat-o ​​cu succes.
Adresa de e-mail
marketing Articolul 6 1 lit. a) Reglementări GDPR (consimțământ)
Datele sunt stocate până când persoana vizată își retrage consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor sale în acest scop.
Prenume, adresa de e-mail
Opinia clientului cu privire la Contractul de vânzare încheiat Articolul 6 1 lit. a) Reglementări GDPR
Datele sunt stocate până când persoana vizată își retrage consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor sale în acest scop.
Adresa de e-mail
Păstrarea cărților de contabilitate Articolul 6 1 lit. c) Regulamentele GDPR în legătură cu din art. 74 secțiune 2 din Legea contabilității, adică din 30 ianuarie 2018 (articolul 395 al Jurnalului de Drepturi)
Datele sunt stocate pentru perioada cerută de lege care impune administratorului să păstreze cărți de impozitare (până la expirarea termenului de prescripție a obligației fiscale, cu excepția cazului în care actele fiscale nu prevăd altfel) sau contabilitate (5 ani de la începutul anului următor exercițiului financiar la care se referă datele).
Numele și prenumele; adresa reședinței / afacerii / sediului social (dacă este diferită de adresa de livrare), numele companiei și numărul de identificare fiscală (NIP) al destinatarului sau al clientului
Determinarea, investigarea sau apărarea revendicărilor care pot fi ridicate de administrator sau care pot fi ridicate împotriva administratorului Articolul 6 1 lit. f) Regulamentele GDPR
Datele sunt stocate pe durata interesului legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât pentru perioada de limitare a revendicărilor împotriva persoanei vizate pentru activitatea comercială desfășurată de Administrator. Termenul de prescripție este stabilit de lege, în special Codul civil (termenul de prescripție de bază pentru creanțele legate de desfășurarea activității de afaceri este de trei ani, iar pentru un contract de vânzare – doi ani).
Numele și prenumele; numărul de telefon de contact; adresa de e-mail; adresa de livrare (stradă, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa reședinței / afacerii / sediul (dacă este diferită de adresa de livrare).
În cazul destinatarilor sau clienților care nu sunt consumatori, administratorul poate prelucra suplimentar numele companiei și numărul de identificare fiscală (NIP) al destinatarului sau al clientului.

4. PRESTATORI DE DATE ÎN MAGAZINUL ONLINE

4.1. Pentru buna funcționare a Magazinului Online, inclusiv pentru punerea în aplicare a Acordurilor de vânzare încheiate, este necesar ca administratorul să utilizeze serviciile unor entități externe (de exemplu, un furnizor de software, un curier sau un furnizor de servicii de plată). Administratorul folosește numai serviciile unor astfel de entități de prelucrare care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea respectă cerințele Regulamentului GDPR și protejează drepturile persoanelor vizate.

4.2. Transferul de date de către administrator nu are loc în orice caz și nu către toți destinatarii sau categoriile de destinatari indicate în politica de confidențialitate – administratorul furnizează date numai atunci când este necesar pentru atingerea unui scop dat de prelucrare a datelor cu caracter personal și numai în măsura necesară pentru realizarea acestora. De exemplu, dacă Clientul folosește preluarea personală, datele sale nu vor fi transmise operatorului de transport care cooperează cu Administratorul.

4.3. Datele personale ale clienților și clienților magazinului online pot fi transferate următorilor destinatari sau categoriilor de destinatari:

4.3.1. transportatori / expeditori / brokerii de curierat – în cazul unui Client care utilizează metoda de livrare a unui Produs online prin poștă sau prin curier, Administratorul furnizează datele personale colectate ale Clientului unui transportator, expeditor sau agent selectat, care efectuează expedieri la cererea Administratorului, în măsura necesară pentru finalizarea livrării Produsului Clienți.

4.3.2. entități care acceptă plăți electronice sau card de plată – în cazul unui Client care utilizează Magazinul online cu o metodă de plată electronică sau cu card de plată, Administratorul furnizează datele personale ale Clientului colectate către entitatea selectată care deservesc plățile de mai sus în Magazinul online, la cererea Administratorului, în măsura necesară pentru a susține plățile efectuate de Client.

4.3.3. furnizorii de sisteme de sondaj de opinie – în cazul unui Client care a fost de acord să-și exprime o opinie asupra unui Contract de vânzare încheiat, Administratorul furnizează datele personale colectate de către Client entității selectate oferind un sistem de sondaje care să ofere avize cu privire la Acordurile de vânzare încheiate în Magazinul online, la cererea Administratorului, în măsura necesară pentru ca Clientul să-și exprime o opinie pentru folosind sistemul de sondaj de opinie.

4.3.4. furnizorii de servicii care furnizează administratorului soluții tehnice, informatice și organizaționale care permit Administratorului să desfășoare activități de afaceri, inclusiv magazinul online și serviciile electronice furnizate prin intermediul acestuia (în special furnizorul de software pentru a gestiona Magazinul online, furnizorul de e-mail și de găzduire și furnizorul de software de gestionare) companie și furnizează asistență tehnică administratorului) – Administratorul furnizează datele personale colectate ale Clientului furnizorului selectat care acționează în numele său numai în cazul și în măsura necesară pentru atingerea scopului dat de prelucrare a datelor în conformitate cu această politică de confidențialitate.

4.3.5. furnizori de servicii contabile, juridice și de consultanță care furnizează administratorului asistență contabilă, juridică sau consultativă (în special un birou de contabilitate, o firmă de avocatură sau o companie de colectare a datoriilor) – Administratorul furnizează datele personale colectate ale Clientului furnizorului selectat, care acționează în numele său numai în cazul și în măsura necesară punerii în aplicare a dat. scopul prelucrării datelor în conformitate cu această politică de confidențialitate.

5. PROFILAREA ÎN MAGAZINUL ONLINE

5.1. Regulamentul GDPR impune administratorului să informeze despre luarea deciziilor automatizate, inclusiv profilarea, astfel cum se menționează la art. 22 alin 1 și 4 din Regulamentul GDPR și – cel puțin în aceste cazuri – informații relevante despre normele de adoptare a acestora, precum și despre importanța și consecințele anticipate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Având în vedere acest lucru, Administratorul oferă informații despre posibilele profilări din această secțiune a politicii de confidențialitate.

5.2. Administratorul poate folosi profiluri pentru marketing direct în Magazinul Online, dar deciziile luate în baza acestuia de către Administrator nu se referă la încheierea sau refuzul de a încheia Contractul de vânzare sau posibilitatea de a utiliza servicii electronice în Magazinul Online. Efectul utilizării profilării în Magazinul online poate fi, de exemplu, acordarea unei reduceri unei persoane, trimiterea unui cod de rabat, reamintirea cumpărăturilor neterminate, trimiterea unei propuneri de produse care poate corespunde intereselor sau preferințelor unei persoane date sau oferirea unor condiții mai bune în comparație cu oferta standard a magazinului online . În ciuda profilării, o anumită persoană ia o decizie gratuită dacă dorește să profite de reducerea primită în acest fel sau de condiții mai bune și să facă o achiziție în magazinul online.

5.3. Profilarea în Magazinul Online se bazează pe analiza sau prognoza automată a comportamentului unei persoane pe site-ul Magazinului Online, de exemplu, prin adăugarea unui coș specific la coș, navigarea pe pagina unui anumit Produs din Magazinul Online sau prin analiza istoriei anterioare a achizițiilor efectuate în Magazinul Online. Condiția pentru astfel de profilări este ca Administratorul să aibă date personale ale unei persoane pentru a le putea trimite ulterior, de exemplu, un cod de rabat.

5.4. Persoana vizată are dreptul de a nu fi supus unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, și produce efecte juridice asupra persoanei sau în mod similar o afectează în mod semnificativ.

6. DREPTURILE PERSOANEI CARE SUNT PRIVIND DATELE

6.1. Dreptul de acces, rectificare, limitare, ștergere sau transfer – persoana vizată are dreptul să solicite Administratorului să acceseze datele sale personale, să le rectifice, să le șteargă („dreptul de a fi uitat”) sau să limiteze prelucrarea și are dreptul să se opună prelucrarea și are, de asemenea, dreptul de a transfera datele sale Condițiile detaliate pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus sunt indicate la art. 15-21 din Regulamentul GDPR.

6.2. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – o persoană ale cărei date sunt prelucrate de Administrator pe baza consimțământului exprimat (în conformitate cu art.6 alin.1 lit.a) sau art. 9 articol 2 lit. a) din Regulamentul GDPR), are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea procesării care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea sa.
Poznaj wymowę

6.3. Dreptul de a depune o reclamație la organul de supraveghere – o persoană ale cărei date sunt prelucrate de administrator are dreptul să depună o reclamație la organul de supraveghere în modul și maniera specificate în prevederile GDPR și în legea poloneză, în special Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Organul de supraveghere din Polonia este președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

6.4. Dreptul de a obiecta – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment – din motive legate de situația sa particulară – la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc în baza art. 6 clauza 1 lit. e) (interes public sau sarcini) sau f) (interes legitim al administratorului), inclusiv profilarea pe baza acestor prevederi. În acest caz, administratorul nu mai poate prelucra aceste date cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează existența unor motive legitime valabile pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau motivele pentru stabilirea, investigarea sau apărarea revendicărilor.

6.5. Dreptul de a opune comercializarea directă – dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul marketingului direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc în scopul unei astfel de marketing, inclusiv profilarea, în măsura în care care prelucrare este asociată cu un astfel de marketing direct.

6.6. Pentru a exercita drepturile la care se face referire în acest punct al politicii de confidențialitate, puteți contacta Administratorul trimițând un mesaj adecvat în scris sau prin e-mail pe adresa Administratorului indicată la începutul politicii de confidențialitate sau utilizând formularul de contact disponibil pe site-ul Magazinului Online.

7. COOKIES ÎN MAGAZINUL ONLINE, OPERAȚIUNEA DATELOR ȘI ANALITICILE

7.1. Cookie-urile sunt mici informații text sub formă de fișiere text, trimise de server și salvate pe partea persoanei care vizitează site-ul magazinului online (de exemplu, pe hard disk-ul unui computer, laptop sau pe cardul de memorie al smartphone-ului – în funcție de dispozitivul pe care îl folosește vizitând magazinul nostru online). Informații detaliate despre cookie-uri, precum și istoricul creației lor pot fi găsite, printre altele aici: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2. Administratorul poate prelucra datele conținute în cookie-uri atunci când vizitatorii utilizează site-ul Magazinului Online în următoarele scopuri:

7.2.1. identificarea utilizatorilor serviciilor ca fiind conectat la Magazinul Online și arătarea că au fost autentificați;

7.2.2. amintirea Produselor adăugate la coș pentru a plasa o comandă;

7.2.3. amintirea datelor din Formularele de comandă completate, sondaje sau date de conectare la Magazinul online;

7.2.4. adaptați conținutul site-ului Magazinului Online la preferințele individuale ale Beneficiarului Serviciului (de exemplu, despre culori, dimensiunea fontului, aspectul paginii) și optimizați utilizarea paginilor Magazinului Online;

7.2.5. păstrarea statisticilor anonime care arată modul de utilizare a site-ului magazinului online;

7.2.6. remarketing, adică cercetare asupra caracteristicilor comportamentului vizitatorilor magazinului online prin analiza anonimă a activităților acestora (de exemplu, vizite repetate pe site-uri web specifice, cuvinte cheie etc.) pentru a-și crea profilul și a le oferi reclame adaptate intereselor lor anticipate, de asemenea atunci când aceștia vizitează alte site-uri web din rețeaua de publicitate Google Inc. și Facebook Ireland Ltd .;

7.3. În mod implicit, majoritatea browserelor web disponibile pe piață acceptă salvarea cookie-urilor în mod implicit. Fiecare are capacitatea de a specifica condițiile de utilizare a cookie-urilor utilizând setările propriului browser web. Acest lucru înseamnă că poți, de exemplu, să limitezi parțial (de exemplu, temporar) sau să dezactivezi complet opțiunea de a salva Cookie-urile – în ultimul caz, totuși, acest lucru poate afecta unele funcționalități ale Magazinului Online (de exemplu, poate fi imposibil să parcurgi calea Comenzii prin Formularul de comandă datorită pentru neamintirea Produselor din coș în următorii pași de plasare a Comenzii).

7.4. Setările browserului web pentru cookie-uri sunt importante din punctul de vedere al consimțământului pentru utilizarea cookie-urilor de către magazinul nostru online – în conformitate cu legea, un astfel de consimțământ poate fi exprimat și prin setările browserului web. În absența unui astfel de consimțământ, ar trebui să schimbați setările browserului dvs. Web în domeniul cookie-urilor.

7.5. Informații detaliate despre modificarea setărilor pentru cookie-uri și ștergerea automată a acestora în cele mai populare browsere web sunt disponibile în secțiunea de ajutor a browserului web

7.6. Administratorul poate utiliza serviciile Google Analytics, Universal Analytics furnizate de Google Inc. în Magazinul online. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Aceste servicii ajută Administratorul să analizeze traficul în Magazinul online. Datele colectate sunt prelucrate ca parte a serviciilor de mai sus într-o manieră anonimă (acestea sunt așa-numitele date operaționale care împiedică identificarea unei persoane) pentru a genera statistici De ajutor în administrarea Magazinului Online. Aceste date sunt agregate și anonime, adică nu conțin caracteristici de identificare (date personale) ale persoanelor care vizitează Magazinul Online Administratorul care utilizează serviciile de mai sus din Magazinul online colectează date precum surse și mijloace de achiziție a vizitatorilor la Magazinul Online și comportamentul lor pe site-ul Magazinului Online, informații despre dispozitivele și browserele de pe care vizitează site-ul, IP și domeniu, date geografice și date demografice (vârstă, sex) și interese.

7.7. Este posibil ca o persoană să blocheze cu ușurință partajarea informațiilor Google Analytics despre activitatea sa pe site-ul Magazinului Online – în acest scop, puteți instala suplimentul de browser furnizat de Google Inc. disponibil aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro.

7.8. Administratorul poate utiliza serviciul Facebook Pixel furnizat de Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda) în magazinul online. Acest serviciu îl ajută pe administrator să măsoare eficiența reclamelor și să afle ce acțiuni sunt luate de vizitatorii magazinului online, precum și să afișeze anunțuri adaptate acestor persoane. Informații detaliate despre funcționarea Facebook Pixel pot fi găsite la următoarea adresă de internet: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.9. Gestionarea funcționării Facebook Pixel este posibilă prin setările anunțurilor din contul dvs. pe Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Magazinul online poate conține legături către alte site-uri web. Administratorul solicită ca, după trecerea la alte site-uri web, să citească politica de confidențialitate prevăzută acolo. Această politică de confidențialitate se aplică numai magazinului online al administratorului.